กีฬาแนะนำสำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

“การออกกำลังกาย” ที่ได้ผลดีสำหรับ “ผู้สูงอายุ” ตัวผู้สูงอายุเองหรือผู้ดูแลต้องทราบหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ได้แก่ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย การเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงข้อควรระวังข้อห้ามของการออกกำลังในกรณีที่มีโรคประจำตัว