กีฬาแนะนำสำหรับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

“การออกกำลังกาย” ที่ได้ผลดีสำหรับ “ผู้สูงอายุ” ตัวผู้สูงอายุเองหรือผู้ดูแลต้องทราบหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ได้แก่ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย การเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง รวมถึงข้อควรระวังข้อห้ามของการออกกำลังในกรณีที่มีโรคประจำตัว

10 วิธีดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ

“ผู้สูงอายุ” โดยทั่วไปนอกจากมีปัญหาสุขภาพร่ายกายแล้วยังมีปัญหาด้านจิตใจสมทบด้วยภายในเวลาเดียวกัน เนื่องสภาพร่างกายที่เสื่อมสมรรถภาพตามอายุ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล ช่วยเหลือ…