5 พฤติกรรม ที่เสี่ยงโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อาการเสื่อมสมรรถภาพนอกจากจะเกิดจากภาวะโรคประจำตัว หรืออายุที่สูงขึ้นแล้วนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสทำให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพ ได้แก่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป