ยาที่มีชื่อการค้าต่างกัน แต่ชื่อสามัญเดียวกัน ที่คนมักเข้าใจผิด

ชื่อการค้า (Brand name หรือ Trade name) แล้วแต่บริษัทที่ผลิตจะตั้ง ชื่อนี้ผู้บริโภคจำเป็นต้องระวัง เพราะหลายครั้งที่กินยาต่างชื่อการค้า แต่เป็นยาชื่อสามัญเดียวกัน อาจได้รับยาซ้ำซ้อน จนเกิดพิษจากยาได้

ชื่อสามัญ (Generic name หรือ Officail name) ชื่อนี้เป็นชื่อที่เป็นข้อบังคับทางกฎหมาย เป็นชื่อสากลของยา ซึ่งแสดงถึงสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ยา โดยทั่วไปมักจะเรียกเป็นชื่อเรียกมาตรฐานที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด

ชื่อทางเคมี (Chemical names) เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มักตั้งตามโครงสร้างเคมีของยา