ต่อมใต้สมอง  (Pituitary gland) คืออะไร

ต่อมใต้สมอง หรือต่อมพิทูอิทารี หรือไฮโปไฟซีส (pituitary หรือ hypophysis) รูปร่างค่อนข้างกลมคล้ายถั่ว (bean-shaped) ขนาดประมาณ 1.2 x 1.5 เซนติเมตร (Pituitary Gland) มีขนาดประมาณเม็ดถั่วลันเตา มีน้ำหนักราว 0.5 กรัม เป็นต่อมที่อยู่ติดกับส่วนล่างของสมองส่วน ไฮโปทาลามัส แบ่งได้ 3 ส่วนคือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง