ยา ARBs (Angiotensin Receptor Blockers)- ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารแองจิโอเทนซิน 2 (Angiotensin II) ที่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ส่งผลให้หลอดเลือดขยายหรือคลายตัว ความดันในหลอดเลือดจึงลดลงและหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาหรือป้องกันปัญหาสุขภาพอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์

แพทย์จะจ่ายยา ARBs ให้กับผู้ป่วยแตกต่างกันไป บางกรณีอาจใช้แทนกลุ่มยาที่มีลักษณะคล้ายกัน อย่างยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE Inhibitor) ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีหรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลังใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว ตัวอย่างยาในกลุ่ม ARBs เช่น ยาลอซาร์แทน (Losartan) ยาเทลมิซาร์แทน (Telmisartan) ยาอาซิลซาร์แทน (Azilsartan) ยาแคนดิซาร์แทน (Candesartan) หรือยาโอลมีซาร์แทน (Olmesartan) เป็นต้น