ยา Aliskiren (อะลิสคิเรน) – ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

อะลิสคิเรน (Aliskiren) คือ ยาบำบัดรักษาโรคความดันโลหิตสูง เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม เรนินอินฮิบิเตอร์(Renin inhibitor) ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2550 ใช้สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูงระดับอ่อนถึงปานกลาง สามารถใช้เป็นทั้งยาเดี่ยวหรือจะใช้ร่วมกับยาอื่นในการบำบัดอาการของโรคก็ได้ กลไกหลักๆของยานี้จะทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลให้เลือดไหล เวียนได้สะดวกขึ้น และหัวใจใช้แรงบีบตัวในการสูบฉีดเลือดน้อยลง ความดันโลหิตจึงลดลงได้ รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ซึ่งมีการดูดซึมจากระบบทาง เดินอาหาร และกระจายตัวในร่างกายได้ต่ำเพียงประมาณ 2.5% เท่านั้น ตับจะคอยทำลายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่าง ต่ำเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ