ยา Cravit ( Levofloxacin) ข้อมูล กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง

Levofloxacin เป็นยาต่อต้านแบคทีเรียประเภท Fluoroquinolone ยานี้ออกฤทธิ์ได้กว้างต่อแบคทีเรียหลายชนิดทั้งชนิดแกรมลบและแกรมบวก ตัวยายังสามารถแทรกซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี การดูดซึมของยา สามารถถูกดูดซึมได้รวดเร็วและสมบูรณ์ หลังจากการรับประทานยา ความเข้มข้นของยาขึ้นถึงระดับสูงสุดภายใน 1-2 ชั่วโมง ยาถูกดูดซึมได้ประมาณ 99%