การรักษาโรคเริม รักษาโดยการรับประทานยาต้านไวรัส เช่น ยา Acyclovir, Valacyclovir

ตัวอย่างยา

อะไซโคลเวียร์ ยาอะไซโคลเวียร์ (ชื่อสามัญ) มีชื่อทางการค้า เช่น

 • อะไซเวียร์ (Acyvir)
 • เอซีวี (A.C.V.)
 • อะโซแวกซ์ (Azovax)
 • ไคลโนเวียร์ (Clinovir)
 • โคลวิน (Clovin)
 • โคลวิรา (Clovira)
 • โคลเซอร์ (Colsor)
 • โคเวียร์ (Covir)
 • ไซโคลแรกซ์ (Cyclorax)
 • ดีโคลเวียร์ (Declovir)
 • เอนเทียร์ (Entir)
 • ฟาเลิร์ม (Falerm)
 • ไวเวียร์ (Vivir)
 • ไวโซ (Vizo)
 • เซวิน (Zevin)
 • โซโควิน (Zocovin)
 • โซวิแรกซ์ (Zovirax)

รูปแบบยาอะไซโคลเวียร์

 • ยาเม็ด ขนาด 200, 400 และ 800 มิลลิกรัม

การรับประทานยา

รับประทานครั้งละ 200 มก. วันละ 5 ครั้ง หรือทุก 4 ชั่วโมง โดยงดให้ ช่วงเวลานอนตอนกลางคืน ควรรับประทานยาติดต่อกนเป็นเวลานาน 5 วัน แต่ในกรณีทีการติดเชื้อครั้งแรกรุนแรงอาจต้องรับประทานนานกวานี้ ในผู้ป่วยทีมีภูมิ ต้านทานตําอยางรุนแรง (เช่น ภายหลังการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก) หรือในผู้ป่วยทีมี การดูดซึมยาจากลําไส้ผิดปกติ ขนาดยาทีให้รับประทานสามารถเพิ่มเป็น 2 เท่า คือ 400 มก.หรือพิจารณาใช้ยาชนิดหยดเข้าเส้นเลือดแทน เมื่อเริ่มติดเชื้อควรรับประทานโดยเร็วทีสุด สำหรับกรณีทีเกิดเป็นซ้ำอีก ควร รับประทานยาทันทีเมือมีอาการเตือน หรือเมือมีแผลเกิดขึ้น

สำหรับระงับอาการของการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ ทีกลับเป็นซ้ำอีกใน ผู้ป่วยทีมีภูมิต้านทานปกติ (Immune-competent patients) รับประทานครั้งละ 200 มก. วันละ 4 ครั้ง (ทุก 6 ชั่วโมง) ผู้ป่วยจำนวน มากอาจได้รับความสะดวกขึ้นเมือเปลี่ยนให้รับประทาน Zovirax 400 มก. วัน ละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง) แทน การปรับขนาดยาให้ตําลงมาจากขนาดทีแนะนําข้างต้นเป็น 200 มก. วัน ละ 3 ครั้ง (ทุก 8 ชั่วโมง ) หรือแม้แต่วันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง ) ก็ยังอาจจะใช้ได้ผล ผู้ป่วยบางรายทีได้รับขนาดยา 800 มก. ต่อวัน อาจกลับมาติดเชื้อซ้ำอีก ได้ ควรหยุด

การให้ยาเป็นช่วงๆทุก 6 ถึง 12 เดือน เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลง การดำเนินของโรคทีอาจเกิดขึ้นได้ สำหรับป้องกนการติดเชื้อ เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ์ในผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทาน

ปริมาณการใช้ยา Valacyclovir

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยา Valacyclovir จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุ และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา

ตัวอย่างการใช้ยา Valacyclovir

 • เพื่อรักษาโรคเริมที่อวัยวะเพศหรือการติดเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์บริเวณผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ
 • ผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ กรณีที่โรคกลับมาเกิดซ้ำ ให้รับประทานยาครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง 3–5 วัน หรือรับประทานต่อเนื่องสูงสุด 10 วันหากติดเชื้อครั้งแรก โดยระยะเวลาการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย
 • ผู้ใหญ่ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ กรณีที่โรคกลับมาเกิดซ้ำให้รับประทานยาครั้งละ 1,000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง อย่างน้อย 5 วัน หรือรับประทานต่อเนื่องสูงสุด 10 วันหากติดเชื้อครั้งแรก โดยระยะเวลา การรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย
 • เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้รับประทานยาในปริมาณเดียวกับผู้ใหญ่


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– เว็บพบแพทย์
– สำนักอนามัย
– medthai.com
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี