ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน (Iodochlorhydroxyquin) ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน (Iodochlorhydroxyquin) เป็นหนึ่งในสารเคมีประเภทไฮ ดรอกซีควิโนลีน (Hydroxyquinolines, สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง) อาจเรียกยานี้อีกชื่อหนึ่งว่า “ไคลโอควินอล (Clioquinol)” สามารถนำมาใช้เป็นยาต้านเชื้อรา แบคที เรีย เชื้อโปโตซัว (Protozoa) และไวรัส ซึ่งหากร่างกายได้รับยานี้เป็นปริมาณมากอาจทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาทได้

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินส่วนมากจะเป็นยาทาเฉพาะที่และยาใช้ภายนอก มีบางสูตรตำรับเท่านั้นที่เตรียมเป็นยาสำหรับรับประทานเพื่อรักษาอาการท้องเสีย

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • รักษาอาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น สังคัง (Tinea crusis), โรคน้ำกัดเท้า (Tinea pedis
 • เป็นส่วนประกอบของยารับประทานแก้ท้องเสีย
 • เป็นส่วนประกอบของยาเหน็บช่องคลอดรักษาอาการตกขาว

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร

กลไกการออกฤทธิ์ของยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินคือ ตัวยาจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการจำลองสารพันธุกรรม ดีเอ็นเอ (DNA) ของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคดังกล่าวหยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ยาเม็ดสำหรับเหน็บช่องคลอดที่ผสมยาอื่น เช่น

 • Nystatin 100,000 ยูนิต + Di-iodohydroxyquin 100 มิลลิกรัม + Benzalkonium Cl 7 มิลลิกรัม/เม็ด
 • Nystatin 100,000 ยูนิต + Di-iodohydroxyquin 100 มิลลิกรัม + Benzalkonium Cl 7 มิลลิกรัม + Tea tree oil 0.01 มิลลิลิตร/เม็ด

ยาเม็ดชนิดรับประทาน เช่น

 • Iodochlorhydroxyquin 125 มิลลิกรัม + Catechu 120 มิลลิกรัม + Thymol 3 มิลลิกรัม/เม็ด
 • Iodochlorhydroxyquinoline 0.25 มิลลิกรัม + Phthalylsulphathiazole 0.5 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาขี้ผึ้งที่ผสมร่วมกับยาอื่น เช่น

 • Neomycin sulfate 0.5 มิลลิกรัม + Polymyxin B sulfate 500,000 ยูนิต + Bacitracin Zn 40,000 ยูนิต
 • ยาครีม ขนาดความเข้มข้น 3 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม

ยาครีมที่ผสมร่วมกับยาอื่น เช่น

 • Betamethasone valerate 0.1% + Clioquinol 3%, Betamethasone valerate 0.05% + Gentamicin sulfate 0.1% + Tolnaftate 1% + Iodochlorhydroxyquin 1%

ยาผงที่ผสมร่วมกับยาอื่น เช่น

 • Clioquinol 3 กรัม + Bacitracin 7,500 ไอยู + Neomy cin sulfate 0.25 กรัม + Zinc stearate 20 กรัม, Gentamicin sulfate 1 มิลลิกรัม + Bacitracin 500 ยูนิต + Clioquinol 15 มิลลิกรัม + Aminoacetic acid 10 มิลลิกรัม + Threonine 1 มิลลิกรัม + Cystine 2 มิลลิกรัม

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับโรคน้ำกัดเท้า (Tinea pedis): เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็ก (นิยามคำว่าเด็ก)อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ใช้ยาครีมขนาดความเข้มข้น 3 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม ทายาวันละ 2-4 ครั้งในบริเวณที่มีการติดเชื้อรา ห้ามใช้ยาเกิน 7 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: การใช้ยานี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ข. สำหรับโรคสังคัง (Tinea crusis): เช่น

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ใช้ยาครีมขนาดความเข้มข้น 3 กรัม/เนื้อครีม 100 กรัม ทายาวันละ 2-4 ครั้ง ห้ามใช้ยาเกิน 7 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: การใช้ยานี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

ค. สำหรับยาเม็ดชนิดรับประทานและยาเหน็บช่องคลอด:

 • ให้ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ยาได้จาก ฉลากยา/เอกสารกำกับยา ที่แนบมากับภาชนะบรรจุ

หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน ผู้ป่วยควรแจ้ง แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เช่น

 • ประวัติแพ้ยาทุกชนิด เช่น กินยา/ใช้ยาแล้ว คลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก/ หอบเหนื่อย
 • มีโรคประจำตัวต่างๆ รวมทั้งกำลังกินยา/ใช้ยาหรืออาหารเสริมอะไรอยู่ เพราะยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินอาจส่งผลให้อาการของโรคเหล่านั้นรุนแรงขึ้น หรืออาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆ และ/หรือกับอาหารเสริม ที่กิน/ที่ใช้อยู่ก่อน
 • หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์/มีครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้ำนมหรือรกและเข้าสู่ทารก จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

หากลืมทายาควรทำอย่างไร

หากลืมทายาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน สามารถทายาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการทายาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นยาใช้ภายนอก ดังนั้นผล/ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) จึงน้อยกว่ายารับประทานมาก และมักเกิดเฉพาะที่ตรงตำแหน่งที่ทายา ซึ่งผลข้างเคียงที่พบได้ เช่น

 • มีอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนังและต่อเยื่อเมือก หรือ
 • อาการแพ้ทางผิวหนัง และ
 • อาจเป็นพิษต่อระบบประสาทได้

มีข้อควรระวังการใช้ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินอย่างไร

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปีหรือต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์
 • ห้ามใช้ในบริเวณผิวหนังที่มีรอยแผลหรือฉีกขาด
 • หลังทายานี้ห้ามใช้ผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์ปิดทับบริเวณที่ทายา
 • หลีกเลี่ยงและระวังมิให้ยานี้เข้า ตา ปาก และจมูก เป็นอันขาด
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เป็นเวลานานกว่าที่ระบุในขนาดการบริหารยา/การใช้ยา
 • หากใช้ทาที่เล็บและหนังศีรษะที่มีเส้นผมมาก จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพของการรักษา
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีหากพบอาการระคายเคือง ผื่นคัน หรือมีอาการแพ้ในบริเวณที่ทายา
 • การใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ควรต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปหาซื้อยามาใช้เอง
 • ระวังยานี้เปรอะเปื้อนเสื้อผ้า
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร

ยาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควิน มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • การใช้ไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินชนิดทาร่วมกับยารับประทานแก้โรคลมชักชื่อ Vigabatrin เป็นระยะเวลานานๆ อาจทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของสายตา หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ควรเก็บรักษาไอโอโดคลอร์ไฮดรอกซีควินอย่างไร

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น
 • เก็บยาให้พ้น แสงแดด ความร้อน และความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ


แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
– หาหมอ.com
– เว็บพบแพทย์
เรียบเรียงข้อมูลโดย: CHULALAKPHARMACY.COM

แชร์

ยังไม่มีบัญชี